Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Særbidrag

Pr. 1. januar 2015 indføres der særbidrag for ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand. Særbidraget omfatter ikke almindeligt husholdningsspildevand.

Særbidraget er lovbestemt ved bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Bekendtgørelsen har gjort det nødvendigt at revidere betalingsvedtægten.

På den baggrund godkendte Byrådet den 16. december 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S, hvoraf det fremgår, at alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Struer Forsyning Spildevands spildevandsanlæg. Særbidraget opkræves i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Spildevandet skal ifølge bekendtgørelsen som minimum vurderes i forhold til organisk stof (COD/BI5), total-kvælstof og total-fosfor.

For at administrere særbidraget skal Struer Forsyning Spildevand A/S fastsætte grænseværdier og enhedspriser for hver forureningsparameter samt en beregningsformel til udregning af særbidraget.

Struer Forsyning Spildevand A/S forventer at have grundlaget for beregning af særbidraget på plads først i det nye år.

Læs mere - Bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014

Læs mere - Betalingsvedtægten
 

Ultimate Web