Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Privatlivspolitik

Beskyttelse af dit privatliv

 • Vi tager behandling af dine persondata alvorlig.
 • Vi sikre rimelig og gennemsigtig databehandling
 • Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning

Dataansvar – kontaktoplysninger

Struer Forsyning er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Struer Forsyning Service A/S, Jyllandsgade 1, 7600 Struer

CVR nr.: 25 46 05 02

Forsyning@struerforsyning.dk

Selskabet er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Struer Forsynings forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold, hvilket er følgende oplysninger:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Telefonnummer (fastnet)
 4. Mobilnummer, (hvis oplyst af dig)
 5. Telefonnummer (arbejde)
 6. E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
 7. Eventuelt CVR-nummer
 8. Målernummer
 9. Kundenummer
 10. Installationsnummer
 11. Oplysninger om boligforhold og -type
 12. Ejendomsnummer
 13. Oplysninger om beholdere
 14. Tanktype
 15. Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning (eksempelvis: Indhentes én gang årligt eller hyppigere via fjernaflæsning)
 16. Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 17. Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 18. Eventuelle klagesager
 19. Eventuelle statistiske afvigelser
 20. Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
 21. Aktiviteter hos kunden

 

Afbrydelser af forsyningsarterne:

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af forsyningsarterne, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om helbredsmæssige forhold, truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet) og eventuel afbrydelsesstatistik.

 

Afdragsordninger:

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.

 

Lovovertrædelser:

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.

 

Cookies:

Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med cookies – se nærmere herom i vores cookie-politik.

Læs mere her:

 

Vi behandler kun dit CPR-nummer, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil eller i den situation, hvor vi skal overdrage en fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden, og du ikke har oplyst CPR-nummeret selv.

 

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.
 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af vand- og/eller spildevand, såfremt der ikke er forsyningspligt, og afregning af dit forbrug i den forbindelse.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Struer Forsyning.
 • Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer
 • Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer kan det være til ét af følgende formål:
  - Udbetaling via nem-konto
  - Henvendelser via e-boks
   

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven. Vi har præciseret dette nærmere under "Læs mere" f.s.va. persondataloven og databeskyttelsesloven.

Læs mere her:

 

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

 

Opbevaring af data:

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Struer Forsyning forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

Læs mere her:

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere/koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Vi overlader også dine personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Læs mere her:

 

Sikkerhed

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Læs mere her

 

Dine rettigheder:

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Struer Forsyning behandler om dig.

Læs mere her:

 

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Læs mere her:

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til Struer Forsyning’s behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt Struer Forsyning baserer hele eller dele af sin behandling på samtykke.

Læs mere her:

 

Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod Struer Forsyning’s behandling af dine persondata.

Kun hvis behandling sker efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller behandlingen sker til direkte markedsføring, er der ret til indsigelse.

Læs mere her:

 

Begrænsning

Du har ret til få begrænset Struer Forsyning’s behandling af persondata i visse situationer.

Læs mere her

 

Dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Læs mere her:

 

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ultimate Web