Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Intern overvågning

I henhold til ”Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning, nr. 298 af 25. marts 2010”, skal vandselskaber med omsat vandmængde over 200.000 kubikmeter opstillet et program for intern overvågning.

Programmet beskriver de tiltag, der skal sikre

at aftaler, som selskabet indgår, indgås på markedsvilkår, herunder foranstaltninger til afsøgning af markedet for de ydelser, som aftalen vedrører, eller sammenlignelige ydelser

at aftaler, som selskabet indgår, skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet

at prisfastsættelsen i selskabets aftaler med kommuner om varetagelse af administrative opgaver, er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber.

Samtidig beskriver programmet de specifikke forpligtelser, som selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet, er underlagt som led i gennemførelsen af de nævnte tiltag, samt hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol for overholdelse af programmet.

 

Intern overvågningsprogram.

Årsberetning for intern overvågning 2013.

Ultimate Web